Estàs en

política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Club de Golf Camprodon. Carrer dels Llandrius s/n 17867 Camprodon. NIF G17200833

Dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: dpd@golfcamprodon.com

Finalitat: El Club de Golf Camprodon és una associació esportiva, que es regeix per la LLei de l´esport i per les normes reglamantàries vigents en materia esportiva que la despleguin en cada moment, com també pels Estatuts,i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l´assemblea general.

Legitimacions: Estatuts del Club de Golf Camprodon, consentiment inequívoc, execució de contracte, obligacions legals, interès legítim i compliment d’interessos públics.

Destinataris: CGC només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d’obligacions estatutàries, contractuals i obligacions legals.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Club de Golf Camprodon (CGC) NIF 17200833

Adreça postal: Carrer del Llandrius, s/n 17867 Camprodon

Telèfon: 972 130 125

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@golfcampodon.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al CGC tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat principal de fomentar l’esport del golf.

Les finalitats principals per les que podem tractar les seves dades, ja sigui per complir amb obligacions estatutàries, execució de contracte, obligacions legals, interessos públics, interessos legítims o en base al seu consentiment, són la gestió de les dades relatives a:

  • La gestió de la seva incorporació al club de golf, i per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions que es derivin d’aquesta incorporació.
  • Enviament d’informació d’interès, i especialment dels serveis que el club posa a disposició dels seus socis.
  • La gestió per l’ús dels serveis que el club ofereix.
  • La realització de tots els procediments necessaris per al control i gestió del registre d’entrada i sortida de documents i distribució de la documentació als departaments corresponents.
  • La gestió i organització d’activitats culturals, realització de tallers i atorgament i lliurament de premis.
  • L’organització, comunicació i celebració d’esdeveniments, campionats, tornejos i similars.
  • La gestió i comunicació a la corredoria i a la companyia d’assegurances de tot el referent a la pòlissa col·lectiva, així com la gestió i tramitació dels sinistres.
  • La gestió de les dades derivades de la política de qualitat del Club, queixes, reclamacions i suggeriments, amb la finalitat de millorar els serveis i l’atenció als seus socis.

I en definitiva, per resoldre totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses.

L’informem que per als tractaments que requereixen del seu consentiment i per tant, tractaments de dades que no siguin necessaris per donar compliment a obligacions contractuals, estatutàries o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims de CGC degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, els socis, en qualsevol moment poden modular i revocar el consentiment per a aquests tractaments, com per exemple comunicacions de serveis o activitats o també revocar el seu consentiment o demanar més informació enviant un correu a dpd@golfcamprodon.com. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil sense el seu consentiment previ i informat en els casos que la base de legitimació sigui el seu consentiment.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades mentre siguin necessàries, a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base de legitimació per al tractament de les seves dades és la vinculació que com a soci del CGC en compliment de les seves obligacions estatutàries i legals. La base de legitimació per al tractament de les seves dades per a la finalitat d’enviar-li informació d’activitats, serveis i esdeveniments del CGC que puguin ser del seu interès i que no sigui necessari per donar compliment a obligacions contractuals, estatutàries o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims del CGC degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, és l’aportació del consentiment sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals i estatutàries com a soci.

Quins són els destinataris de les seves dades?

– Les dades no seran cedides en cap cas a tercers. Només seran cedides quan sigui necessari per complir amb obligacions estatutàries i legals.

Les categories de dades que es tracten són:

– Les dades que pot tractar el responsable de tractament inclou les següents categories: dades d’identificació, adreça postal o electrònica, telèfon i dades financeres.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

– Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el CGC està tractant dades personals que li concerneixin, o no.

– Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

– En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El CGC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.

– Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

– Sens perjudici del exercici dels seus dret davant el responsable de tractament, també pot presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800.

Les dades que ha facilitat es tractaran pel CGC d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic dpd@golfcamprodon.com