Estàs en

avis legal

El Club de Golf Camprodon permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, en els termes establerts per la Llicència oberta d’ús d’informació – Catalunya o per l’equivalent instrument legal CC0 de Creative Commons, d’acord amb les condicions i règim establert a l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

El Club de Golf Camprodon també es compromet a construir webs amb disseny responsiu, usables i accessibles per garantir l’accés a totes les persones que els consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals i també del dispositiu que utilitzin per connectar-s’hi.

Modalitats de reutilització de la informació a gencat.cat

La reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l’obtenció d’una llicència específica, per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o a la sol·licitud prèvia de l’interessat. Per tant, d’acord amb la normativa vigent, El Club de Golf Camprodon permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, en els termes establerts per la Llicència oberta d’ús d’informació – Catalunya o per l’equivalent instrument legal CC0 de Creative Commons, i que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

No desnaturalitzar el sentit de la informació.

Citar sempre la font de la informació.

Mencionar la data de l’última actualització de la informació.

Cal esmentar sempre la font: Club de Golf Camprodon, llevat dels casos en què hi hagi una llicència específica, on caldrà reconèixer-ne l’autoria i la titularitat dels drets d’explotació.

Consulteu les adreces dels departaments de la Generalitat i dels seus organismes dependents.

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de El Club de Golf Camprodon en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de El Club de Golf Camprodon i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal del web golfcamprodon.com

El Club de Golf Camprodon garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es faciliten a través d’aquesta aplicació en el termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà, de manera expressa, de:

  • l’existència d’un tractament de dades de caràcter personal.
  • la identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.
  • les dades de contacte del delegat de protecció de dades.
  • les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
  • les categories de destinataris de les dades personals.
  • el termini durant el qual es conservaran les dades personals.
  • l’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i la seva rectificació, supressió, oposició o la limitació del seu tractament.
  • el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual.
  • l’existència de decisions automatitzades inclosa l’elaboració de perfils.

En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s’explicitin aquests drets o la manera d’exercir-los, podeu comunicar-ho a:

Club de Golf Camprodon, situat al carrer dels Llandrius s/n 17867 Camprodon.

Aquest òrgan notificarà la incidència a la unitat responsable de la pàgina en qüestió perquè ho esmeni i doni resposta a la vostra petició.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa dels portals de El Club de Golf Camprodon, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al departament o organisme de El Club de Golf Camprodon que sigui responsable de la pàgina.

Com utilitzar les dades: termes d’ús i llicències

Amb el concepte reutilització de la informació generada pel sector públic ens referim a l’ús que en poden fer persones, empreses i organitzacions per crear nous productes i/o serveis per a altres públics o destinataris.

Polítiques de privacitat i condicions d’ús de continguts de tercers

Algunes pàgines web del domini golfcamprodon.com poden incloure contingut allotjat en plataformes externes que tenen polítiques de privacitat i condicions d’ús pròpies.

Consulteu el detall de les eines que utilitzem actualment:

Youtube

Utilitzem Youtube per reproduir vídeos i emissions en directe dins el web.

Condicions d’ús del servei https://www.youtube.com/static?template=terms

Polítiques de privacitat https://policies.google.com/privacy

Twitter

Utilitzem Twitter per mostrar l’activitat dels comptes dins el web.

Condicions d’ús del servei https://twitter.com/en/tos

Polítiques de privacitat https://twitter.com/en/privacy